Ochrana osobných údajov

E-shop, Komunikácia, Dopravcovia, Súťaže, Newslettre

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.
V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou bbertik, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach: yellowtree.sk.

Prevádzkovateľ

bbertik, s. r. o., Radvanská 510/5,  974 01 Banská Bystrica (ďalej len „my“), email: ahoj@yellowtree.sk., tel.: 0917 678 716

Komu sú naše služby určené:

Nákup v našom e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 18 rokov. Osoba mladšia  ako 18 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, adresa doručenia, požívateľské meno.
Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, údaje o kartách na uplatnenie zliav, číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas registrácie.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Elektronický obchod: Spracúvame Vaše Fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav,  doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

Marketing: Ak pri dokončení objednávky zakliknete políčko „Chcem dostávať emaily s informáciami a aktuálnymi ponukami“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Overené zákazníkmi: Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov vykonávame na základe našich oprávnených záujmov. Proti zasielaniu emailových dotazníkov môžete kedykoľvek vyjadriť námietku priamo v emaile s dotazníkom, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme Vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme Vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľné.

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Spracovateľ účtovníctva
  • Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb
  • Marketingové agentúry
  • Prevádzkovatelia internetových porovnávačov cien

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva?

1. Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu: ahoj@yellowtree.sk.
Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

2. Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

3. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

4. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

5. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

6. Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

7. Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu www.yellowtree.sk.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 01.09.2021

Nákupný košík